API Address: http://url.yo88.net GET //api/v1/5ac3843cdd0488d01d01f3c47d3a5fbd/shorturl/create/url/BASE64_ENCODED_LONG_URL.json { "code":200, "data":{ "url_id":"1388597", "short_url":"http://url.yo88.net/srt", "short_url_part":"srt", "original_url":"http://wwww.fshare.vn", "date_time":"2013-04-04 16:18:05" } }

lanhoang124601's Recent Activity

  1. lanhoang124601 đã trả lời vào chủ đề Phiên bản UniBotSRO 3JOB TMH Version 1.0.8 fix multi kết nối chậm cập nhật vào 23h45 ngày 06/08/2015.

    Cảm ơn thông tin hữu ích từ bạn mình có thêm thông tin về vấn đề này

    20/1/17 lúc 14:27