API Address: http://url.yo88.net GET //api/v1/5ac3843cdd0488d01d01f3c47d3a5fbd/shorturl/create/url/BASE64_ENCODED_LONG_URL.json { "code":200, "data":{ "url_id":"1388597", "short_url":"http://url.yo88.net/srt", "short_url_part":"srt", "original_url":"http://wwww.fshare.vn", "date_time":"2013-04-04 16:18:05" } }

Đang Chuyển Hướng....Bạn đang chuẩn bị rời khỏi Tocbien.com tới địa chỉ https://www trong 11 giây.Hoặc có thể nhấn vào nút tiếp tục để chuyển luôn sang trang đích.
Continue (11) Hủy bỏ